Kenmerken
Scheldestraat 16, Amsterdam
Soort
 • Winkelruimte
 • Kantoorruimte
Prijs
 • € 850.000,-
 • Kosten koper
Oppervlakte
 • Kantoor oppervlakte: 190 m2
 • Kantoor in units vanaf: 190 m2
 • Winkel oppervlakte: 190 m2
 • Winkel in units vanaf: 190 m2
 • Verkoopvloer oppervlakte: 190 m2
Aanvaarding
 • In overleg
Kadastrale gegevens (eigendom)
 • Eigendom belast met erfpacht
Overige kenmerken

Oppervlakte 
De totale oppervlakte bedraagt circa 190,79 m² VVO kantoor-/winkelruimte en is als volgt verdeeld:

•    souterrain: circa 100,25 m² VVO
•    begane grond: circa 90,54 m² VVO

Tevens is er een tuin van circa 87,21 m². 

Opleveringsniveau
De kantoor-/winkelruimte wordt leeg en ontruimd, bezemschoon en vrij van huur en/of overige gebruiksrechten opgeleverd in huidige staat, onder andere voorzien van de volgende voorzieningen:

•    representatieve eigen entree
•    groot frontbreedte
•    aansluitingen voor nutsvoorzieningen
•    balkon op de begane grond
•    tuin

Vraagprijs 
€ 850.000,- kosten koper.

Bestemming
Conform het vigerende bestemmingsplan 'Rivierenbuurt’ is de publiekrechtelijke bestemming van het object ‘Gemengd-2’. Dientengevolge voorziet het bestemmingsplan in de volgende functies: 

•    (zorg)woningen en short-stay
•    huisgebonden beroep of huisgebonden bedrijf
•    bed & breakfast
•    detailhandel
•    consumentverzorgende dienstverlening
•    maatschappelijke dienstverlening
•    zakelijke dienstverlening

Op basis van de splitsingsakte is privaatrechtelijk de navolgende vorm van gebruik toegestaan: ‘Bedrijfsruimte’.

Op basis van de erfpachtbestemming is de navolgende vorm van gebruik toegestaan: Maximaal dertig procent (30%) bruto vloeroppervlakte van de appartementsrechten die geen woonbestemming hebben mag als kantoor worden gebruikt voor een eigen
bedrijf dat gevestigd is op het erfpachtrecht. Als er meer bruto vloeroppervlakte als kantoor wordt gebruikt gaat de canon mogelijk omhoog.

Kadastrale informatie 
•    Gemeente: Amsterdam
•    Sectie: V
•    Nummer: 10481
•    Appartementsindex: A-1

Monumentale status 
Gemeentelijk monument.

Energielabelklasse
Niet van toepassing. Wegens monumentale status niet labelplichtig.

Erfpacht
•    Algemene bepalingen voortdurende erfpacht 1994
•    Tijdvak: 1 december 1927 t/m 30 november 2052
•    Canon: afgekocht t/m 30 november 2052
•    Bestemming: winkelruimte met max. 30% BVO kantoorruimte

Zakelijke lasten
•    WOZ-waarde (2023): € 172.000,-
•    OZB-E (2023): € 328,69 per jaar
•    OZB-G (2023): € 235,64 per jaar 
•    Rioolrecht (2024): € 166,85 per jaar
•    VvE-bijdrage (2024): nader te bepalen

Bouwjaar
1929 (conform opgave Basisregistratie Adressen en Gebouwen).

Aanvaarding
In nader overleg.

Fundering
Geen informatie bekend aan verkoper, behoudens die uit het dataportaal van de Gemeente Amsterdam betreffende (de directe omgeving van) het object, als onderdeel van het verkoopdossier.

Milieu
Geen informatie bekend aan verkoper, behoudens die uit de Bodemrapportage van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied betreffende het object, als onderdeel van het verkoopdossier.

Asbest
Geen informatie bekend aan verkoper.

Zekerheidsstelling
10% waarborgsom c.q. bankgarantie dient binnen 14 dagen na ondertekening van de koopakte bij de notaris aanwezig te zijn.

Bijzonderheden
Koper is er uitdrukkelijk mee bekend dat het verkochte in het verleden -nagenoeg voortdurend- verhuurd is geweest.
 
Koper is er uitdrukkelijk mee bekend dat verkoper het verkochte nooit zelf feitelijk heeft gebruikt en dat verkoper derhalve koper niet heeft kunnen informeren over eigenschappen c.q. gebreken aan het verkochte waarvan hij op de hoogte zou zijn geweest als hij het verkochte feitelijk had gebruikt of zou hebben gebruikt. In dit kader komen verkoper en koper uitdrukkelijk overeen dat dergelijke eigenschappen en/of gebreken volledig voor rekening en risico van koper komen.

Overige bepalingen
Scheldestraat 16, Amsterdam

Voorbehoud verkoper
Deze verkoop geschiedt onder het uitdrukkelijk voorbehoud van:

 • Gunning door verkoper, alsmede;
 • Schriftelijke goedkeuring van de voltallige directie van verkoper, alsmede;
 • Een verkoper conveniërende vorm en inhoud van de op te maken koop- en leveringsakte
  (“subject to contract”).

Bijzonderheden
Koper wordt in staat gesteld, na voorafgaand overleg met Broersma Werken en tot aan het moment van tekenen van de koopakte, het verkochte uitgebreid (bouwkundig en anderszins) te onderzoeken. Koper verklaart dat verkoper daarmee afdoende aan zijn mededelingsplicht heeft voldaan en dat koper op een voor haar conveniërende wijze uitputtend van deze mogelijkheid gebruik heeft gemaakt.

Verkoper en koper komen uitdrukkelijk overeen dat het verkochte wordt verkocht en geleverd “as is”, waaronder verkoper en koper verstaan dat:

 • De artikelen 7:17, 7:20, 7:23 en 6:228 van het Burgerlijk Wetboek uitdrukkelijk zijn uitgesloten, alsmede;
 • Door verkoper geen impliciete of expliciete garanties worden verleend met betrekking tot het verkochte behoudens voor zover deze expliciet en schriftelijk zijn opgenomen in de koopakte.

Koper verklaart uitdrukkelijk het verkochte bij levering te aanvaarden in de feitelijke, technische, milieukundige en/of juridische staat waarin het zich alsdan bevindt. Koper aanvaardt daarbij alle gebreken van het verkochte, alsmede de feitelijke staat van onder andere (doch niet uitsluitend) de fundering, constructie, (gebruikte) materialen, (aanwezigheid van) asbest, olietanks en bodemverontreiniging en de technische installaties.

Koper verklaart voorts uitdrukkelijk kennis te hebben genomen van en uitdrukkelijk te aanvaarden: alle lijdende erfdienstbaarheden, bijzondere, publiekrechtelijke en privaatrechtelijke lasten en beperkingen, zakelijke rechten, kettingbedingen en kwalitatieve verplichtingen mede blijkend en/of voortvloeiend uit de laatste en voorgaande akte(n) van eigendomsoverdracht en akte(n) van (onder)splitsing en/of enig openbaar register of openbare informatiebron.

Koper en verkoper komen uitdrukkelijk overeen dat in de koopprijs de feitelijke staat van het verkochte en een integrale afkoop van alle aan het verkochte verbonden risico’s, gebreken en/of (nog) uit te voeren herstellingen verdisconteerd zijn, ongeacht de aard en omvang daarvan en ongeacht in welke mate voornoemde elementen zijn onderzocht door koper en/of besproken tussen verkoper en koper.

Koper vrijwaart verkoper ter zake van enige vordering, alsmede enige vordering van derden, uit hoofde van enig hiervoor genoemd artikellid en/of verband houdende met de staat van het verkochte bij levering. Koper vrijwaart verkoper voorts voor alle eventueel later te blijken (onzichtbare) gebreken, zowel van bouwkundige, milieukundige, feitelijke of juridische aard.

Voorbehoud Broersma Werken
Deze vrijblijvende informatie is met zorgvuldigheid samengesteld. Voor de juistheid hiervan wordt door Broersma Werken geen aansprakelijkheid aanvaard, noch kan hieraan enig recht worden ontleend. Deze informatie is niet bedoeld als aanbod. Door aanvaarding van de vermelde condities of het uitbrengen van een, daarvan al dan niet afwijkend, aanbod worden Broersma Werken noch haar opdrachtgevers op enige wijze gebonden, ook niet tot het doen van enig tegenbod.

Broersma Werken treedt uitdrukkelijk slechts op als adviseur van haar opdrachtgever en niet als gevolmachtigde namens haar. Voorts geldt dat tussen partijen eerst juridisch binding kan ontstaan nadat definitieve overeenstemming is bereikt ter zake van al hetgeen zij met elkaar beogen te regelen en deze overeenstemming bovendien is vastgelegd in een schriftelijke en namens beide partijen rechtsgeldig ondertekende overeenkomst, waarbij artikel 3:39 BW overeenkomstige toepassing vindt.

Broersma Werken is een besloten vennootschap, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34121232. Broersma Werken verleent al haar diensten op grond van de Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2023. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die aan haar zijn of worden verstrekt en/of op de levering van al haar diensten en producten aan wie dan ook. De algemene voorwaarden worden op verzoek toegezonden en zijn tevens te downloaden op broersma.nl.

De aansprakelijkheid van Broersma Werken is in alle omstandigheden en jegens eenieder beperkt tot het bedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Broersma Werken in het desbetreffende geval wordt uitgekeerd.

Privacy & Wwft
Geïnteresseerden verklaren in het kader van deze verkoop op voorhand:

 • In te stemmen met de verwerking van hun gegevens conform de Privacyverklaring Broersma;
 • Volledige medewerking te verlenen aan alle mogelijk noodzakelijke onderzoeken op basis van de vigerende wet- en regelgeving, waaronder tenminste begrepen de Wwft. Broersma conformeert zich uitdrukkelijk aan de wettelijke geheimhoudingsplicht betreffende een eventue(e)l(e) vermoeden en/of melding in het kader van de Wwft.

Toelichtingsclausule NEN 2580
De Meetinstructie is gebaseerd op de NEN2580. De Meetinstructie is bedoeld om een meer eenduidige manier van meten toe te passen voor het geven van een indicatie van de (bruto/verhuurbaar/gebruiks-) vloeroppervlakte. De Meetinstructie sluit verschillen in meetuitkomsten niet volledig uit, door bijvoorbeeld interpretatieverschillen, afrondingen of beperkingen bij het uitvoeren van de meting.

Plattegrond
Scheldestraat 16, Amsterdam
Documenten
Scheldestraat 16, Amsterdam
"][/dflip]
Locatie
Scheldestraat 16, Amsterdam
Eten & drinken
01
Adres
Scheldestraat 45BG,
1078 GG Amsterdam

Vinnies

Bij Vinnies draait het om goed en eerlijk eten. Dit restaurant serveert ook all-day ontbijt en lunch. Je kunt bijvoorbeeld kiezen uit lekkere broodjes, gerechten met ei en zelfs Marokkaanse couscous of linzensoep. Als je liever komt voor een drankje ben je bij Vinnies ook op het juiste adres; ze zetten heerlijke koffie en maken ook de mooiste sappen en cocktails voor je klaar. Laat je liever de lunch bezorgen? Geen probleem: Vinnies verzorgt ook catering en heeft een eigen take-away lunchmenu.

02
Adres
Scheldestraat 68,
1078 GM Amsterdam

Venetië IJS

Bij Venetië hebben ze ambachtelijk Italiaans ijs. Het zijn veelal Italiaanse mensen die de bolletjes scheppen en dat merk je dan ook aan hun charmante accent en hun vriendelijke glimlach. Het ijs is huisgemaakt en ze hebben veel verschillende smaken en heerlijke slagroom. Het interieur is authentiek Italiaans met genoeg zitplekken binnen. In de zomer staan er buiten tafels en stoelen op het terras om even rustig je ijsje op te eten.

03
Adres
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam

Teppanyaki Restaurant Sazanka

Sazanka is een teppanyaki restaurant in hotel Okura aan de Ferdinand bolstraat. Deze vorm van voedselbereiding uit de Japanse keuken draait om de teppan, een hete ijzeren plaat om op te bakken. In Sazanka is het dan ook mogelijk om met zijn allen aan te schuiven en de teppan-chef te aanschouwen terwijl deze de meest wonderlijke gerechten op de borden tovert. De gerechten bestaan uit zowel vis en vlees, maar er worden ook genoeg vegetarische gerechten aangeboden. Een bezoek aan Sazanka is gegarandeerd een uniek kijkje in de wereld van de Japanse chefs en de kooktechnieken die zij gebruiken om elk gerecht met Japanse precisie klaar te maken. Het klinkt bijna te mooi om waar te zijn, maar Sazanka maakt het simpele grillen op een plaat tot een verfijnd stukje ambachtswerk.

04
Adres
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam

Yamazato

Als de naam Yamazato je niets zegt, is het wellicht makkelijker om te denken aan het Okura hotel. In dit torenachtige hotel aan de Ferdinand Bolstraat zit restaurant Yamazato wat zoals de Michelin gids uitlegt het eerste traditionele kaiseki restaurant is dat in 2002 werd bekroond met een Michelin ster. De keuken is uitgebreid en toegankelijk voor zowel degene die al volop bekend zijn met authentiek Japans, als zij die net om de hoek komen kijken. Het personeel is vriendelijk en hoffelijk en brengt het op kunstwerk gelijkende eten met een elegante flair naar de tafels. De traditionele kaiseki keuken toont zich hier simpelweg van haar mooiste en puurste kant. Yamazato biedt daarmee een ingetogen moment waarin een topproduct als zeebaars en intense bereidingen rond miso en yuzu de hoofdrol spelen. De aangepaste saké’s dienen als kers op de taart!

05
Adres
Ferdinand Bolstraat 333,
1072 LH Amsterdam

Ciel Bleu

Het gastronomische restaurant Ciel Bleu zit in het welbekende Okura Hotel. Het hotel dat boven Amsterdam Zuid uittorent. Verwacht bij Ciel Bleu diner van hoog niveau. Niet alleen bevindt het restaurant zich op de 23e verdieping, de internationale keuken heeft inmiddels twee michelinsterren op zijn naam staan. Waan je in de seizoensgebonden gerechten bereid door chefs Onno Kokmeijer en Arjan Speelman en geef je over aan een puur zintuiglijke ervaring.

06
Adres
Maasstraat 12,
1078 HJ Amsterdam

Mangi Amore

Bij Mangi Amore kun je terecht voor heerlijke authentieke pizza's zoals die in de Italiaanse pizza-stad Napoli worden gegeten. Chefkok Cico is een Napolitaan in hart en nieren en weet als geen ander hoe hij de perfecte krokante pizza's kan maken. In 2014 won Cico zelfs de prijs voor het bakken van de beste pizza van Nederland! De ingrediënten die worden gebruikt -in Mangi Amore zoals de tomaten uit Campania en de fameuze buffelmozzerella - worden rechtstreeks uit Italië geïmporteerd. Breng een bezoekje aan deze pizzeria om écht Italië te proever, of zoals de naam van het restaurant zelf als zegt "eet mijn lief!"

07
Adres
Maasstraat 18,
1078 HK Amsterdam

Pizza Project

Het begon met een pizzaoven in hun achtertuin. Elke vrijdag stond er een rij voor hun woning met vrienden en familie die een pizza kwamen halen. Inmiddels hebben Idske en Bas twee vestigingen en een foodtruck. Het geheim? Het deeg 48 uur laten rijzen waardoor de bodem luchtig wordt en de pizza minder zwaar op de maag ligt. In het weekend worden er ook broodjes voor de lunch geserveerd.

08
Adres
Scheldeplein 4,
1078 GR Amsterdam

Visaandeschelde

Al meer dan 20 jaar een begrip in Amsterdam Zuid. Zoals ze zelf zeggen is hun culinaire passie het omtoveren van dagverse vis en seizoensproducten tot spannende en heerlijke gerechten. En daarmee is eigenlijk bijna alles al gezegd. Visaandeschelde ziet er chique uit, maar binnen is er geen te kort aan een goede portie Amsterdamse gezelligheid. Ook kan je in de zomer heerlijk op het terras zitten dat uitkijkt op het Scheldeplein.

09
Adres
Scheldeplein 22,
1072 GJ Amsterdam

Pisa IJs

Bij deze bescheiden ijswinkel bij Amsterdam RAI ben je aan het goede adres voor heerlijk Italiaans ijs. Sinds 1935 kun je hier terecht voor ambachtelijk ijs in meer dan 60 verschillende (wisselende) smaken per seizoen. Samen met ijswinkel Venetië ietsje verderop zijn deze twee ijswinkels dé plekken om goed schepijs in Amsterdam-Zuid te halen, vandaar ook de lange rijen in de zomer, maar het wachten waard en het gaat snel!

10
Adres
Wielingenstraat 16,
1078 KK Amsterdam

Hakata Senpachi

Prachtig Japans eten en de lekkerste saké's; dat is Hakata Senpachi. Dit restaurant aan de Wielingenstraat bestaat al langer dan 20 jaar en heeft in al die jaren altijd haar autentieke japanse sfeer behouden. De manier waarop restaurant is ontworpen doet het lijken op een echt Japans restaurant in de steegjes van Tokyo. Hakanta Senpachi is als Yakitori-ya - gespecialiseerd in het maken van gegrilde kipspiesjes, die in Japans Yakitori worden genoemd. De spiesen worden gegrild via traditionele kookwijzen op de houtskool grill. Deze grill staat overigens in het midden van het restaurant waardoor de ruimte altijd volhangt met de lekkerste aroma's.

11
Adres
Ruysdaelkade 251,
1072 AX Amsterdam

KID

Levy Byron, Joshua Styns en Steven Mamahit begonnen tijdens de pandemie. Het concept begon als pop-up en heeft nu een vaste locatie op de Ruysdaelkade.  Het menu is inmiddels fors uitgebreid. Yakitori van kip met kaffir lime en chillies. Chickenwings gevuld met een tartaar van garnaal en een saus van shi-take. Geroosterde kool met gefrituurde ui en een hollandaise saus. En natuurlijk de inmiddels beroemde kip-sandwiches in allerlei varianten zoals bijvoorbeeld de Sichuan spiced firied chicken met pickles en knoflookmayonaise geserveerd op een sake kasu bricohe broodje. KID schenkt er cocktails, bier en een kleine selectie wijn bij.

12
Adres
Dusartstraat 53 h,
1072 HP Amsterdam

En Japanese kitchen & Sake bar

En Japanese kitchen & Sake bar opent in 2015 zijn deuren. Chef Ken Osawa en Ryuji Ikemizu (restaurant manager), die voorheen bij Yamazato werkten, brengen de originele Japanse keuken in zicht.  Iedere maand maakt chef Ken Osawa (geboren & opgegroeid in Hokkaido) een nieuw menu in 3, 6 of 8 gangen met oog voor de seizoenen. Manager Ikemizu paart deze aan de mooiste sakes. De sashimi en sushi zijn allebei van top kwaliteit en het wordt altijd mooi geserveerd.

 

13
Adres
Maasstraat 72,
1078 HL Amsterdam

Hummus bistro d&a

Hummus Bistro D&A is opgezet door twee Israëlische vrouwen. Je kan er de hele dag door genieten van heerlijke gerechten. Begin je dag met shakshuka voor ontbijt, smul van traditionele hummus met verschillende toppings tijdens de lunch en proef vlees- of vegetarische gerechten bij het diner. Alles is mogelijk en kan de hele dag worden besteld. De traditionele hummus wordt geserveerd met pitabrood, salade en zuur, maar je kunt ook kiezen voor toppings zoals geroosterde groenten of langzaam gegaard vlees en verse kruiden.

14
Adres
Ferdinand Bolstraat 168H,
1072 LT Amsterdam

Brittons bakery

In 2016 opende Heather Brittons een knusse bakstudio in Amsterdam. Gespecialiseerd in Amerikaans/Canadees gebak, waarbij kwaliteit voorop staat. Elk beslag wordt zorgvuldig geproefd voor de oven. Het vaste menu wordt regelmatig herzien met kleine aanpassingen voor een nog betere smaak en uitstraling. Brittons staat voor ambacht, met recepten die decennia lang zijn doorgegeven, zoals "Grandma's Carrot Cake". Hoogwaardige ingrediënten, waaronder biologische eieren van de MiniRondeel zorgboerderij en zelfgemaakt vanille-extract met Madagaskar-bourbon vanillestokjes van Vanilla Venture, maken Brittons' gebak onweerstaanbaar.

15
Adres
Ferdinand Bolstraat 158,
1072 LT Amsterdam

Gs

Gs is de ideale plek voor een Amerikaanse brunch. Naast de klassieke eggs benny hebben ze bijvoorbeeld ook een chicken waffle burger. Probeer daarnaast een bloody marry van hun speciale bloody marry menu. Hierop bieden ze wel 13 verschillende soorten bloody marry's.

Boodschappen
16
Adres
Scheldestraat 63,
1078 GH Amsterdam

Feduzzi

Feduzzi is opgezet in 1981 door de Italiaanse familie Feduzzi en was daarmee de allereerste Italiaanse delicatessenwinkel in Nederland. In 2001 werd het bedrijf overgenomen door Pjotr Meuwissen, die het liet uitgroeien tot een van de beste Italiaanse traitteurs in de stad. Je kunt bij Feduzzi terecht voor traditionele Italiaanse producten, zoals pasta's en wijnen en olijfolies, maar je kunt hier ook allerlei lekkere panini's halen; belegd met mozzarella, tonijnsalade of een van de andere heerlijke affetati, zoals beenham of coppa di parma.

17
Adres
Maasstraat 16,
1078 HJ Amsterdam

Grammes

Na maar liefst 10 jaar training in de beste patisserieën in Parijs en New York, brengt Chef Maxime Papin zijn kennis en technieken naar Amsterdam. Papin kreeg al vroeg de kneepjes van het vak met de paplepel kreeg ingegoten van zijn moeder toen hij opgroeide in Frankrijk, en zette dit voort in de culinaire wereld van New York. Zijn creaties zijn dan ook allesbehalve doorsnee; het befaamde cappuccino taartje maar ook chocolade croissants, koekjes en zelfgemaakte granola.

18
Adres
Maasstraat 19,
1078 HB Amsterdam

Poelier Jonker

Poelier Jonker in de Maasstaat bestaat al meer dan 45 jaar. Anno 1974 is het bedrijf opgezet door de familie Jonker en is vandaag de dag nog steeds in het bezit van de familie. Bij Poelier Jonker is de missie "het behouden van het poeliers-ambacht" en dat is te zien! Het assortiment is zeer uitgebreid; van gegrilde producten tot heerlijke salades. Daarnaast verkopen ze hier ook maaltijden en ragouts. Alle producten van poelier Jonker zijn dagvers en van de beste kwaliteit.

19
Adres
Maasstraat 53,
1078 HD Amsterdam

Slagerij Hergo

Slagerij Hergo is de vleesspecialist in Amsterdam. Al in 1930 begon de heer Cantor, een Duitse worstmaker, samen met zijn vrouw die uit een Amsterdamse slagersfamilie kwam, zijn slagerij met typische Duitse worstspecialiteiten. Met het motto ‘De slager met ’n koksmuts’ is Hergo uitgegroeid naar vier verschillende locaties en is zo tegenwoordig niet meer weg te denken uit het straatbeeld van Amsterdam. Met jachtworst, hausmacher, ossenworst, pekelvlees maar ook met een broodje filet americain onderscheidt Hergo zich als slagerij in het topsegment.

20
Adres
Scheldeplein 20,
1078 GR Amsterdam

Sab’s Deli

Bij Sab’s Deli ligt de focus op echt lekker, maar net wat specialer dan normaal, en uiteraard waar mogelijk duurzame en lokale producten. Al deze dingen samen vormen het merk ‘Sab’s. Ze verzorgen ook complete caterings van thuisdiners tot heerlijke borrelhapjes. Gelegen vlak naast de drukke RAI in Amsterdam Zuid, kan je ook altijd als je net de trein uitstapt even binnenlopen en kijken wat de pot schaft. Het zal niet tegenvallen!

21
Adres
Maasstraat 65,
1078 HE Amsterdam

Slagerij Woorts

Slagerij Woorts opende al in 1964 de deuren van de winkel op de Maasstraat. Met het motto ‘niet teveel kruiden, niet teveel specerijen, gewoon dat wat hoort, en dat moet het product an sich het zelf doen’, is dit een typisch Amsterdamse slagerij waar de producten weinig poespas nodig hebben. De klanten komen van heinde en verre hier naartoe voor de ossenworst en filet americain. Er wordt hier met aandacht gewerkt zodat het dier krijgt wat het verdient.

22
Adres
Maasstraat 88,
1078 HM Amsterdam

Sophie Eats

Sophie Eats is een cateringbedrijf en deli-shop gevestigd in Amsterdam. Met kwalitatieve seizoen producten wordt er een balans naar smaken en textuur gezocht die het eten uniek en lekker maken. Het kleurrijke menu is geschikt voor iedere gelegenheid; van een zakenlunch of een mode-evenement tot een sfeervolle borrel. In het winkeltje kan je terecht voor koffie, een vers sapje of iets lekkers te eten voor onderweg.

23
Adres
Maasstraat 77,
1078 HE Amsterdam

Patisserie Tout

Patisserie Tout maakt gebakjes, chocolade en macarons in een atelier aan de Maasstraat. De Patisserie is in 2007 opgezet door koppel Job en Kim van Berkel. Samen vormen zij het ideale team; Job is de smaakmaker en Kim is de gastvrouw. Dit ijzersterke duo heeft succes geboekt; Patisserie Tout is een van de bekendste smaakateliers in Amsterdam Zuid en verkoopt taart en gebak voor elke gelegenheid; bruidstaarten, verjaardagstaarten, en ook bedrijfstaarten. Geen grote taart nodig? Gelukkig kan ook een kleine gebakjes kopen, zoals éclairs of verrukkelijke macarons.

Kunst & cultuur
24
Adres
Van Ostadestraat 43A,
1072 SN Amsterdam

GoMulan Gallery

In 2018 opende GoMulan Gallery haar deuren als een pop-up galerie, opgericht door Mulan Go (1998). Slechts drie maanden later vestigde de galerie zich permanent als een artistieke ruimte. Het voornaamste doel van deze galerie is het bieden van een platform aan opkomende kunstenaars. De galerie toont zowel opkomende talenten als gevestigde kunstenaars en creëert zo een sterke inhoudelijke brug tussen verschillende generaties.

25
Adres
Van Ostadestraat 43,
1072 SN Amsterdam

Galerie Fleur & Wouter

Galerie Fleur & Wouter werd in 2019 opgericht door Fleur Feringa en Wouter van Herwaarden. De galerie heeft als missie jongeren te betrekken bij kunst, hen vertrouwd te maken met galerieën en aan te moedigen om kunst te verzamelen. Deze toegankelijke en inclusieve filosofie weerspiegelt zich in alle activiteiten. Ze streven naar begrijpelijke communicatie en heldere verhalen.

 

De zelfstandige kantoor-/winkelruimte aan de Scheldestraat 16 is gelegen op een zicht locatie in één van de bekendste winkelstraten uit de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. De ruimte van circa 190 m² is gelegen in het souterrain en op de begane grond en beschikt tevens over een grote tuin op het Westen van bijna 90 m². Het souterrain heeft veel daglichtinval door haar grote ramen aan de achterzijde met zicht op de tuin. De gevel is ruim 9 meter breed en voorzien van twee charmante erkers met veel glas. De ruimte is in goede staat en wordt leeg en vrij van huur opgeleverd. Het betreft één appartementsrecht welke te koop wordt aangeboden en deze maakt onderdeel uit van een kleine VvE. Het gebouw is gelegen op met erfpacht belaste grond. De erfpacht is afgekocht tot en met 2052. Vanwege haar aantrekkelijke ligging, brede bestemming en indeling biedt ‘Rutgers’ een uitstekende koopmogelijkheid voor een eigenaar gebruiker of investeerder.

Gebouw
Het blok, waar deze kantoor-/winkelruimte onderdeel van uitmaakt, is gebouwd in 1929 naar ontwerp van architect G.J. Rutgers. De etagewoningen en winkels zijn gebouwd in de Amsterdamse School stijl en gekenmerkt als gemeentelijk monument. 

Aan de overzijde van de Scheldestraat is nog een vergelijkbaar blok gebouwd. Samen vormen deze blokken, met hun kenmerkende torenachtige verhogingen, een poort tot Plan Zuid. Het Plan Zuid is een stedenbouwkundig plan voor Amsterdam-Zuid, dat in het begin van de 20e eeuw werd ontworpen door de architect Hendrik Petrus Berlage.  

Buitenruimte 
Aan de achterzijde is een ruime tuin welke op het Westen gericht is. De tuin is toegankelijk vanaf een balkon op de begane grond. De ruimte leent zicht uitstekend voor een lunch of borrel. 

Buurt + hotspots 
De kantoor-/winkelruimte is gelegen op een zicht locatie in de zeer levendige Scheldestraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. De Scheldestraat is het verlengde van de bekende Ferdinand Bolstraat in De Pijp. De winkelstraat kent een verscheidenheid aan soorten winkels; van kinder- en modewinkels tot restaurants, van een bloemist tot ijssalon en van apotheek tot kapsalon. Deze winkels voorzien in de dagelijkse behoeften van bewoners uit de omgeving.

In de nabije omgeving zijn RAI Amsterdam gelegen, Hotel Okura Amsterdam en The Harbor Club Amsterdam Zuid. Aan de kant van de Ferdinand Bolstraat is het groene Sarphatipark gelegen en aan de andere uiteinde van de Scheldestraat is het mooi Beatrixpark gelegen.

Bereikbaarheid
De kantoor-/winkelruimte is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met openbaar vervoer. Dit vanwege haar ligging nabij de S109. Vanaf de ringweg A10 Zuid is via afslag 9 Amsterdam-Buitenveldert de kantoor-/winkelruimte binnen enkele minuten te bereiken. 

Op circa 10 minuten loopafstand is metrostation Europaplein gelegen waar de Noord/Zuidlijn een snelle ondergrondse verbinding biedt met zowel Amsterdam Zuid als Noord. Treinstation Amsterdam Rai is gelegen op 10 minuten fietsafstand. Hier vertrekken tevens diverse bus en tramlijnen. 

Parkeergelegenheid
Parkeren is mogelijk op de openbare weg middels betaling of een vergunningensysteem. Informatie over voorwaarden en mogelijkheden voor verkrijging van een (bedrijfs-) vergunning en eventuele wachttijd is op te vragen via de gemeente Amsterdam.

Bijzonderheden
•    Zicht locatie 
•    Gemeentelijk monument
•    Erfpacht afgekocht tot en met 30 november 2052
•    Groot frontbreedte
•    Eigen tuin

De zelfstandige kantoor-/winkelruimte aan de Scheldestraat 16 is gelegen op een zichtlocatie in één van de bekendste winkelstraten uit de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. De ruimte van circa 190 m2 is gelegen in het souterrain en op de begane grond en beschikt tevens over een grote tuin op het Westen van bijna 90 m2. Het souterrain heeft veel daglichtinval door haar grote ramen aan de achterzijde met zicht op de tuin. De gevel is ruim 9 meter breed en voorzien van twee charmante erkers met veel glas. De ruimte is in goede staat en wordt leeg en vrij van huur opgeleverd. Het betreft één appartementsrecht welke te koop wordt aangeboden en deze maakt onderdeel uit van een kleine VvE. Het gebouw is gelegen op met erfpacht belaste grond. De erfpacht is afgekocht tot en met 2052. Vanwege haar aantrekkelijke ligging, brede bestemming en indeling biedt ‘Rutgers’ een uitstekende koopmogelijkheid voor een eigenaar gebruiker of investeerder.

Gebouw
Het blok, waar deze kantoor-/winkelruimte onderdeel van uitmaakt, is gebouwd in 1929 naar ontwerp van architect G.J. Rutgers. De etagewoningen en winkels zijn gebouwd in de Amsterdamse School stijl en gekenmerkt als gemeentelijk monument.

Aan de overzijde van de Scheldestraat is nog een vergelijkbaar blok gebouwd. Samen vormen deze blokken, met hun kenmerkende torenachtige verhogingen, een poort tot Plan Zuid. Het Plan Zuid is een stedenbouwkundig plan voor Amsterdam-Zuid, dat in het begin van de 20e eeuw werd ontworpen door de architect Hendrik Petrus Berlage.

Buitenruimte
Aan de achterzijde is een ruime tuin welke op het Westen gericht is. De tuin is toegankelijk vanaf een balkon op de begane grond. De ruimte leent zicht uitstekend voor een lunch of borrel.

Buurt + hotspots
De kantoor-/winkelruimte is gelegen op een zichtlocatie in de zeer levendige Scheldestraat in de Rivierenbuurt in Amsterdam Zuid. De Scheldestraat is het verlengde van de bekende Ferdinand Bolstraat in De Pijp. De winkelstraat kent een verscheidenheid aan soorten winkels; van kinder- en modewinkels tot restaurants, van een bloemist tot ijssalon en van apotheek tot kapsalon. Deze winkels voorzien in de dagelijkse behoeften van bewoners uit de omgeving.

In de nabije omgeving zijn RAI Amsterdam gelegen, Hotel Okura Amsterdam en The Harbor Club Amsterdam Zuid. Aan de kant van de Ferdinand Bolstraat is het groene Sarphatipark gelegen en aan de andere uiteinde van de Scheldestraat is het mooi Beatrixpark gelegen.

Bereikbaarheid
De kantoor-/winkelruimte is uitstekend bereikbaar met zowel eigen vervoer als met openbaar vervoer. Dit vanwege haar ligging nabij de S109. Vanaf de ringweg A10 Zuid is via afslag 9 Amsterdam-Buitenveldert de kantoor-/winkelruimte binnen enkele minuten te bereiken.

Op circa 10 minuten loopafstand is metrostation Europaplein gelegen waar de Noord/Zuidlijn een snelle ondergrondse verbinding biedt met zowel Amsterdam Zuid als Noord. Treinstation Amsterdam Rai is gelegen op 10 minuten fietsafstand. Hier vertrekken tevens diverse bus en tramlijnen.

Parkeergelegenheid
Parkeren is mogelijk op de openbare weg middels betaling of een vergunningensysteem. Informatie over voorwaarden en mogelijkheden voor verkrijging van een (bedrijfs-) vergunning en eventuele wachttijd is op te vragen via de gemeente Amsterdam.

Buurtgids: De Pijp rondom het Sarphatipark

Een Rijksmonument uit 1896 gebouwd in een Art Nouveau stijl naar ontwerp van Gerrit van Arkel.

‘Heer Frederik, een met gevoel voor detail en functionaliteit tot een heerlijk en ruim getransformeerd gezinshuis op één van de fijnste plekken in Amsterdam.’

Recent bekeken
Overzicht alle woningen

Deze site maakt gebruik van cookies.

Voor welke cookies geef je akkoord?